0
Từ: 別具一格
Kí tự La Tinh: bié jù yī gé
Antonyms:

千篇一律

(qiān piān yī lǜ)