Từ: 出言有序
Kí tự La Tinh: chū yán yǒu xù
Antonyms:

語無倫次

(yǔ wú lún cì)