စာလုံး: 出言有序
ပင်းယင်း: chū yán yǒu xù
Antonyms:

語無倫次

(yǔ wú lún cì)