0
Từ: 共管
Kí tự La Tinh: gòng guǎn
Antonyms:

公有

(gōng yǒu)


獨佔

(dú zhān)