စာလုံး: 共管
ပင်းယင်း: gòng guǎn
Antonyms:

公有

(gōng yǒu)


獨佔

(dú zhān)