Từ: 不拘一格
Kí tự La Tinh: bù jū yī gé
Antonyms:

如出一轍

(rú chū yī zhé)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.