Ord: 不拘一格
Pinyin: bù jū yī gé
Antonyms:

如出一轍

(rú chū yī zhé)