0
Từ: 默契
Kí tự La Tinh: mò qì
Antonyms:

分歧

(fēn qí)