စာလုံး: 默契
ပင်းယင်း: mò qì
Antonyms:

分歧

(fēn qí)