Từ: 黄梁美梦
Kí tự La Tinh: huáng liáng měi mèng
Antonyms:

如梦方醒

(rú mèng fāng xǐng)