စာလုံး: 黄梁美梦
ပင်းယင်း: huáng liáng měi mèng
Antonyms:

如梦方醒

(rú mèng fāng xǐng)