Từ: 骈文
Kí tự La Tinh: pián wén
Antonyms:

韵文

(yùn wén)


散文

(sàn wén)