စာလုံး: 骈文
ပင်းယင်း: pián wén
Antonyms:

韵文

(yùn wén)


散文

(sàn wén)