Từ: 陋巷
Kí tự La Tinh: lòu xiàng
Antonyms:

名门

(míng mén)


蓬门

(péng mén)