Salita: 陋巷
Pinyin: lòu xiàng
Antonyms:

名门

(míng mén)


蓬门

(péng mén)