Từ: 长生不老
Kí tự La Tinh: cháng shēng bù lǎo
Antonyms:

命将就木

(mìng jiāng jiù mù)