စာလုံး: 长生不老
ပင်းယင်း: cháng shēng bù lǎo
Antonyms:

命将就木

(mìng jiāng jiù mù)