Từ: 远方
Kí tự La Tinh: yuǎn fāng
Antonyms:

远处

(yuǎn chǔ)


近处

(jìn chǔ)