Từ: 读书无用
Kí tự La Tinh: dú shū wú yòng
Antonyms:

开卷有益

(kāi juàn yǒu yì)