စာလုံး: 读书无用
ပင်းယင်း: dú shū wú yòng
Antonyms:

开卷有益

(kāi juàn yǒu yì)