Từ: 蠢才
Kí tự La Tinh: chǔn cái
Antonyms:

捷才

(jié cái)


庸才

(yōng cái)


白痴

(bái chī)


天才

(tiān cái)