Kata: 蠢才
Pinyin: chǔn cái
Antonyms:

捷才

(jié cái)


庸才

(yōng cái)


白痴

(bái chī)


天才

(tiān cái)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.