Từ: 脑力
Kí tự La Tinh: nǎo lì
Antonyms:

精力

(jīng lì)


体力

(tǐ lì)