စာလုံး: 脑力
ပင်းယင်း: nǎo lì
Antonyms:

精力

(jīng lì)


体力

(tǐ lì)