Từ: 繁盛
Kí tự La Tinh: fán shèng
Antonyms:

残败

(cán bài)


枯萎

(kū wěi)