စာလုံး: 繁盛
ပင်းယင်း: fán shèng
Antonyms:

残败

(cán bài)


枯萎

(kū wěi)