Từ: 知多见广
Kí tự La Tinh: zhī duō jiàn guǎng
Antonyms:

孤陋寡闻

(gū lòu guǎ wén)