စာလုံး: 知多见广
ပင်းယင်း: zhī duō jiàn guǎng
Antonyms:

孤陋寡闻

(gū lòu guǎ wén)