Từ: 熄灭
Kí tự La Tinh: xī miè
Antonyms:

点燃

(diǎn rán)


燃烧

(rán shāo)


点亮

(diǎn liàng)