0
Từ: 漫无纪律
Kí tự La Tinh: màn wú jì lǜ
Antonyms:

秩序井然

(zhì xù jǐng rán)