Từ: 油头粉面
Kí tự La Tinh: yóu tóu fěn miàn
Antonyms:

囚首垢面

(qiú shǒu gòu miàn)