0
Từ: 枯瘦
Kí tự La Tinh: kū shòu
Antonyms:

丰满

(fēng mǎn)


肥胖

(féi pàng)