စာလုံး: 枯瘦
ပင်းယင်း: kū shòu
Antonyms:

丰满

(fēng mǎn)


肥胖

(féi pàng)