Từ: 改弦易辙
Kí tự La Tinh: gǎi xián yì zhé
Antonyms:

旧调重弹

(jiù diào zhòng dàn)


习故守常

(xí gù shǒu cháng)