စာလုံး: 改弦易辙
ပင်းယင်း: gǎi xián yì zhé
Antonyms:

旧调重弹

(jiù diào zhòng dàn)


习故守常

(xí gù shǒu cháng)