Từ: 指控
Kí tự La Tinh: zhǐ kòng
Antonyms:

公诉

(gōng sù)


辩护

(biàn hù)