Từ:
Kí tự La Tinh: chāi
Antonyms:

(zhuāng)


(pīn)