စာလုံး:
ပင်းယင်း: chāi
Antonyms:

(zhuāng)


(pīn)