Từ:
Kí tự La Tinh: bēi
Antonyms:

(xǐ)


(lè)


(huān)