စာလုံး:
ပင်းယင်း: bēi
Antonyms:

(xǐ)


(lè)


(huān)