Từ: 巨富
Kí tự La Tinh: jù fù
Antonyms:

赤贫

(chì pín)