0
სიტყვა: 巨富
პინიინი: jù fù
Antonyms:

赤贫

(chì pín)