Từ: 姑息
Kí tự La Tinh: gū xī
Antonyms:

严正

(yán zhèng)