စာလုံး: 姑息
ပင်းယင်း: gū xī
Antonyms:

严正

(yán zhèng)