Từ: 姑妈
Kí tự La Tinh: gū mā
Antonyms:

姑父

(gū fù)


姑爹

(gū diē)