စာလုံး: 姑妈
ပင်းယင်း: gū mā
Antonyms:

姑父

(gū fù)


姑爹

(gū diē)