Từ: 好转
Kí tự La Tinh: hǎo zhuǎn
Antonyms:

恶化

(è huà)