စာလုံး: 好转
ပင်းယင်း: hǎo zhuǎn
Antonyms:

恶化

(è huà)