Từ: 大家
Kí tự La Tinh: dà jiā
Antonyms:

个人

(gè rén)