စာလုံး: 大家
ပင်းယင်း: dà jiā
Antonyms:

个人

(gè rén)